Naujienos

Kauno lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ nuo 2018 m. birželio 8 d.. iki 2019 m. balandžio 30 d. dirba psicologas pagal Projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

DARBO LAIKAS
7.30 – 11.30 VAL. (LYGINĖMIS DIENOMIS)

Psichologo įstaigoje paskirtis – teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.
Psichologas pavaldus Projekto vadovui (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui (Viršuliškių g. 103, Vilnius).
Psichologo funkcijos:
1. prireikus atlieka mokinio (vaiko) psichologinį vertinimą;
2. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais; prireikus konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
3. konsultuoja smurtavusius ar smurtą patyrusius mokykloje mokinius, mokytojus ar kitus švietimo įstaigos darbuotojus;
4. įgyvendina įvairias smurto ir patyčių, savižudybių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir pan. prevencijos priemones, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
5. skaito paskaitas tėvams ir mokytojams apie konfliktų sprendimą, bendravimo su mokiniais gerinimą, smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis;
6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
7. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
8. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija;
9. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
10. su pedagoginės psichologinės/ švietimo pagalbos tarnybos vadovu suderina savo veiklos planą einamiesiems mokslo metams, teikia jį ir atliktų drabų ataskaitą Projekto vadovui;
11. vykdo kitus Projekto vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.