Projektas
es
Lietuvos mažųjų žaidynės
M8s7
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas

Metiniai balansai


Aiškinamasis raštas

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumospagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės rizikos valdymas

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija pagal segmentus

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaiskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

Forma Nr. 1


Forma Nr. 2   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

Aiškinamasis raštas

Investicijų programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa


Forma Nr. 4    Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita

Ataskaita

Investicijų programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa


 

2015

2015 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. Gruodžio 31d. duomenis

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie įsipareigojimų dalį Eurais ir užsienio valiutomis

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Pareigybių sąrašas

Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. Gruodžio 31d. duomenis

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija pagal veiklos segmentus

Forma Nr. 1   Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

Forma Nr. 1

Forma Nr. 2   Budžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  ir aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas

Investicijų programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimali

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Forma Nr. 4    Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita

Investicijų programa (biudžetas)

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minmalio

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

 

 

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Gryno turto pokyčio ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Investicijų programa(biudžetas)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Miesto darnaus vystymosi programa
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Valstybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec. lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Valstybės funkcijų vykdymo programa
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita. Valstybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(spec. lėšos)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita. Valstybinių funkcijų vykdymo programa
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa(biudžetas)
2014 metų aiškinamasis raštas

6-tojo VSAFAS 4 priedas Finansinės ir investicinės veilkos pajamos ir sąnaudos
8-tojo VSAFAS 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
10-tojo VSAFAS 2 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos
10-tojo VSAFAS 3 priedas Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
12-tojo VSAFAS 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
13-tojo VSAFAS 1 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atakaitinį laikotarpį
17-tojo VSAFAS 7 priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
17-tojo VSAFAS 8 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
17-tojo VSAFAS 12 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
17-tojo VSAFAS 13 priedas
20-tojo VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
20-tojo VSAFAS priedas Finansavimo sumų likučiai
25-tojo VSAFAS priedas Informacija pagal veiklos segmentus
Pareigybių sąrašas 2014 m. pakeitimai 20150101