• lygių ugdymosi ir tobulinimosi galimybių sudarymas;

  • efektyvios ir kompetetingos bendruomenės kūrimas;

  • ugdymo(si) kokybės tobulinimas;

  • materialinių išteklių kaupimas ir valdymas.