• lygių ugdymosi ir tobulinimosi galimybių sudarymas;
  • efektyvios ir kompetetingos bendruomenės kūrimas;
  • ugdymo(si) kokybės tobulinimas;
  • materialinių išteklių kaupimas ir valdymas.