Socialinė pedagogė – Laima Gataveckienė

Socialinė pedagogė :

 • Renka, analizuoja ir profesiniais tikslais naudoja informaciją vaiko pagalbai teikti;
 • Teikia pagalbą bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis;
 • Nustato teikiamos pagalbos prioritetus, pagal galimybes pasirenka teikiamos pagalbos būdą, formą ir trukmę. Pagalba vaikams teikiama individualiai arba grupėje kontaktiniu būdu;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant pirminį ir (ar) pakartotinį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Ugdo mokinių socialines ir emocines kompetencijas;
 • Konsultuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl socialinių pedagoginių problemų sprendimo;
 • Tobulina profesines kompetencijas, reikalingas socialinio pedagogo funkcijoms atlikti;
 • Pagal kompetenciją kartu su mokytojais ir kitais švietimo pagalbos specialistais rengia ir įgyvendina individualaus ugdymo planą, prireikus koordinuoja individualaus ugdymo plano vykdymą;
 • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos, krizių valdymo komandos, kitose darbo grupėse, susijusiose su socialinio pedagogo funkcijomis veikoje;
 • Kontaktiniu ir (ar) nuotoliniu būdu konsultuoja mokytojus ir švietimo pagalbą teikiančius specialistus pagalbos vaikui teikimo klausimais bei teikia jiems rekomendacijas;
 • Dalyvauja formuojant darželio bendruomenės teigiamą požiūrį į įtrauktį, padeda geriau pažinti vaikų įvairovę ir jų poreikius;
 • Tvarko ir pildo darželio ir (ar) kitos įstaigos nustatyta tvarka pagalbai teikti reikalingus dokumentus.

 

Socialinio bendradarbiavimo sistemos vidinis tinklas

Lankstinukas “Ribos ir taisyklės ikimokykliniame amžiuje”

Kimochis

Žaidimai