• Kurti saugią, funkcionalią, veikti skatinančią bei vaiko poreikius ir gebėjimus atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
  • Plėtoti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, atvirumu, pasitikėjimu.
  • Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę, fizinę, emocinę sveikatą; tenkinti aktyvumo ir judėjimo, saviraiškos poreikius.
  • Skatinti vaiko kūrybiškumą, aktyvumą, iniciatyvumą ugdymo(si) procese, atskleisti kiekvieno vaiko galias ir gebėjimus.
  • Padėti vaikui pažinti save ir jį supantį pasaulį, kaupti naują patirtį per žaidimą, atradimus.
  • Puoselėti savo krašto tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus.
  • Teikti kvalifikuotą pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms.