Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis” antikorupcinio elgesio kodeksas, taikomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimui

Įsakymas dėl korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo

Atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma

Smurto ir priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas

Įsakymas. Dėl pareigybių, kurios privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, sąrašo patvirtinimo

Įsakymas. Dėl privalomų pareigybinės atitikties patikrinimų sąrašo tvirtinimo

Korupcijos prevencijos programa 2022-2024 metams