Sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. Įvaikintiems 1,5-6 metų vaikams;
3. Vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
4. Vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
5. Vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
6. Vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
7. Būtina sąlyga deklaracija Kauno mieste.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 2-6 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 1-6 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.

Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://darz.kaunas.lt galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

 

Visą informaciją galite rasti adresu: http://www.kaunas.lt/index.php?1280950628

Informacija  apie  lankančius ir laukiančius eilėje vaikus galite rasti adresu :  http://darzeliai.kaunas.lt/index.php/info/infotevams/

2024-2025 m. m. priimamų vaikų sąrašai bus sudaryti iki 2024 m. birželio 1 d.

 

Darželio leistinas vietų skaičius 2020-2021 mokslo metais – 220 vaikų.

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Darželio leistinas vietų skaičius 2021-2022 mokslo metais – 220 vaikų.

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2021-2022 MOKSLO METAIS

Darželio leistinas vietų skaičius 2022-2023 mokslo metais – 220 vaikų.

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2022-2023 MOKSLO METAIS

Darželio leistinas vietų skaičius 2023-2024 mokslo metais – 220 vaikų.

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2023-2024 MOKSLO METAIS

 

Taip pat atkreipiu dėmesį, kad vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  tvarkos aprašo, patvirtintu 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

10.2 punktu priimant vaikus į grupes vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 IR 10. 1.7 papunkčius).

11 punktu jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

12 punktu Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.

Lankstinukas

Rekomenduojamas priemonių sąrašas lopšelio grupėje


Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Įsakymas (privalomo IU 1 Priedas)

Įsakymas (privalomo IU 2 Priedas)

Įsakymas (privalomo IU)

Įsakymas. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų privalomo ikimokyklinio ugdymo organizavimo

Tvarka (nacionalinė privalomo IU)

Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-454 pakeitimo

Dėl vaikų, deklaruotų Kauno rajone, priėmimo sąlygų

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiau vaikų siutimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno r. savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas

Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno r. savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarko aprašas


*  Prašymai dėl vaikų išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų pateikiami įstaigos raštinėje arba atsiunčiami skenuoti el paštu: ldzelma@gmail.com ir tenkinami per 3 darbo dienas.

* įstaigai nevykdant ugdymo proceso arba atostogaujant atsakingam už priėmimą asmeniui vaikai į CVPIS neįvedami.