Siekiant profesinio tobulumo, kokybės, aukštų rezultatų turime vadovautis pareigybės pagrindiniais dokumentais. Prisiminkime klasikų frazę: “nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės”, todėl pasistengėme pateikti visus pagrindinius įstatymus, nutarimus, aktus ir kitus dokumentus reikalingus tiesioginiame darbe.

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos pažangos strategija “Lietuva 2030”

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įsivertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Švietimo aprūpinimo standartai

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Vaiko teisių konvencija

Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Vidaus kontrolės ir vidaus auditas

Kauno miesto teisės aktai:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas

„Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo” pakeitimo

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

Socialinės pašalpos teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas