Direktoriaus pavaduotojo ugdymui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; STRAPIS, DVS, CVPIS, VALGA.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą, reglamentuojančius teisės aktus;
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su ugdymo įstaigų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų švietimo institucijų nutarimais, potvarkiais bei įsakymais.
 • Išklausyti ir žinoti įvadinės saugos ir sveikatos, saugos ir sveikatos darbo vietoje, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, vadovautis darželio nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Laiku tikrintis sveikatą.
 • Žinoti darželio struktūrą, darbo organizavimo tvarką, darželio darbuotojų pavardes, pareigas.
 • Laikytis pedagoginės etikos.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą.
 • Mokėti savarankiškai organizuoti darbą.
 • Gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.
 • Išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas.
 • Išmanyti Viešųjų Pirkimų Įstatymą, viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras.
 • Mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
 • Jam pavaldžių techninių darbuotojų pareigybių aprašymus, jų saugos ir sveikatos instrukcijas.
 • Turėti darbų saugos pažymėjimą.
 • Parengti ir teikti tvirtinimui priešgaisrinės apsaugos, įvadinę saugos ir sveikatos darbe instrukciją, saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietose.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais. Vyriausybės nutarimais, susijusiais su ugdymo įstaigų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų švietimo institucijų nutarimais, potvarkiais bei įsakymais.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavio arba jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Socialinio pedagogo:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • Socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 • Socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
 • Kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“.
 • Būti susipažinusiam su tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, šiuo pareigybės aprašymu, etikos principais.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Psichologo:

 • Psichologu gali dirbti asmuo, turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
 • Turi gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Logopedo:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
 • Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Išmanyti Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų;
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Mokytojo:

 • Išsilavinimas – aukštasis ar aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagogo kvalifikacija, mokomojo dalyko specializacija.
 • Kvalifikacinė kategorija:
 • Mokytojas– geba organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, kaupia ir atnaujina savo žinias, dalyvauja metodinėje veikloje, dalijasi savo pedagoginio darbo patirtimi darželyje.
 • Vyresnysis mokytojas– geba gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujina savo žinias, aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį darželyje.
 • Mokytojas metodininkas– geba puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegia šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujina savo žinias, rengia ugdymo projektus, aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį darželyje ir regione.
 • Mokytojas ekspertas– geba profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiria pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taiko jas, kuria savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengia ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžia gerąją pedagoginio darbo patirtį darželyje, regione ir šalyje.
 • Skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
 • Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis) – ne žemesniu kaip B1 (netaikoma užsienio kalbos mokytojams) kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų.
 • Kiti specialūs reikalavimai:
 • Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
 • Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.
 • Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.
 • Turėti turizmo renginių vadovo pažymėjimą.
 • Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias vadovaujantis darželio „Reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarkos“ aprašu.

Padėjėjos:

 • Padėjėja turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą;
 • Kiti specialūs reikalavimai:
 • Gebėti bendrauti su vaikais;
 • Išmanyti priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles;
 • Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.

Dokumentų specialistės:

 • Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Žinoti lietuvių kalbos vartojimo reikalavimus.
 • Išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką.
 • Mokėti kaupti, sisteminti informaciją, dirbti komandoje.
 • Būti tvarkingu, atidžiu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose.