Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu V. Krėvės 95 Kaunas, arba el. paštu pranesk@zelmenelis.lt
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelis-darželis ,,Želmenėlis“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ Duomenų apsaugos pareigūną (dokumentų specialistą):

Tel. +37037312430

El. paštas: p.duomenuapsauga@gmail.com

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio ,,Želmenėlis” administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos  g. 17, Vilnius, Tel. +37052712804, +37052791445, el. p. ada@ada.lt.

 

El. paštas: duomenuapsauga@gmail.com

Apie pažeidimus galite informuoti DAP el. paštu: pranesk@zelmenelis.lt

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės  Peržiūrėti dokumentą

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  Peržiūrėti dokumentą

Darbuotojų asmens dokumentų tvarkymo taisyklės  Peržiūrėti dokumentą

Informavimo apie darbuotojo asmens duomenų tvarkymą formą  Peržiūrėti dokumentą

Įsipareigojimo saugoti darbuotojų asmens duomenis forma (konfidencialumo pasižadėjimas)  Peržiūrėti dokumentą

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės  Peržiūrėti dokumentą

Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Sutikimas (dėl asmens atvaizdo rinkimo, saugojimo ir publikavimo)  Peržiūrėti dokumentą

Praktikanto konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis  Peržiūrėti dokumentą

Duomenų valdytojo veiklos įrašas  Peržiūrėti dokumentą

Interneto privatumo ir slapukų politika  Peržiūrėti dokumentą

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma  Peržiūrėti dokumentą

Reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus schema  Peržiūrėti dokumentą

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma  Peržiūrėti dokumentą

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma  Peržiūrėti dokumentą

Subjektų prašymų leisti susipažinti du duomenimis forma  Peržiūrėti dokumentą

Susipažinimo forma  Peržiūrėti dokumentą

Informavimo apie darbuotojo vaizdo duomenų tvarkymą forma  Peržiūrėti dokumentą

Įsipareigojimo saugoti vaizdo duomenis forma (konfidencialumo pasižadėjimas)  Peržiūrėti dokumentą

Informacinės lentelės (lipduko) pavyzdinė forma  Peržiūrėti dokumentą

Pranešimo apie įvykį darbe forma  Peržiūrėti dokumentą