KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIS“
ĮSTAIGOS KASMETINIS VIDAUS ĮSIVERTINIMAS

Darželio įsivertinimo procesas susideda iš penkių etapų, iš viso apimančių devynis žingsnius. Vertinimo žingsniai nėra identiški, tačiau iš principo vertinimo proceso logikai neprieštarauja ir tiksliau detalizuoja vertinimo procesą.
Vertinimo proceso etapai:

(1) Vertinimo srities apibrėžimas (1 žingsnis);
(2) Vertinimo koncepcijos kūrimas (2–5 žingsniai);
(3) Instrumentų kūrimas (6 žingsnis);
(4) Vertinimo atlikimas (7 žingsnis);
(5) Analizė ir priemonių planavimas (8 ir 9 žingsniai).

Kiekvienais metais įstaigoje vykdomas įstaigos veiklos įsivertinimas. Vidaus įsivertinimą, kuris dalomas į platųjį ir giluminį, įstaigoje vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta vidaus įsivertinimo grupė. Atlikdami „platųjį“ įsivertinimą įstaigos bendruomenė analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Atlikdami „giluminį“ renkasi vieną veiklos sritį ir į ją gilinasi išsamiau, pasirinkdami platesnę tyrimo formų paletę. Išsamiam pasirinkto rodiklio (-ių) įvertinimui naudojami metodai (pvz., dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos ir pan.), tyrimuose siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomonės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus. Vidaus įsivertinimo grupė kuria klausimyną, atlieka tyrimą bei apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia įstaigos, pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos programas, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus.

2013 METŲ ,,PLAČIOJO‘‘ ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2013 metais spalio mėnesį įstaigoje atliktas ,,platusis‘‘ įsivertinimas. Įstaigos darbuotojams buvo išdalintos 43 anketos, iš kurių atgal grįžo 42. Remiantis anketų rezultatais, įstaigos privalumai- tai mokyklos įvaizdis, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, vaiko pasiekimų kokybė, vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas, personalo politika, mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas, šeimos ir darželio bendradarbiavimas ugdymo procese. Tobulinti pasirinkome ugdymo proceso kokybę, vaiko raidos ir pasiekimų vertinimo sistemą ir materialinę aplinką.

2013 METŲ ,,GILUMINIO‘‘ ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

Atlikus giluminio įsivertinimo anketinę apklausą, išryškėjo, jog ugdymo proceso kokybę atspindi tai, kad 80 % bendruomenės narių ugdymo proceso organizavimą laiko tikslingu, sistemingu, patobulėjo metodų, būdų taikymo įvairovė, tačiau reikia nuolat gerinti ir stiprinti ugdymo procesą, siekiant ugdomosios veiklos kokybės: kūrybiškumo, ugdytojo ir ugdytinio sąveikos. Įstaiga novatoriškai sprendžia ugdymo proceso organizavimo struktūrinius iššūkius.
Sukurta vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema pagal priešmokyklinio ugdymo standartus ir įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo struktūrą. 65% pedagogų teigia, kad ji nėra informatyvi, trūksta tėvų iniciatyvumo, neatspindi pokyčių, vaiko autentiškumo.
Ugdymo(si) kokybė, priklauso nuo ugdymą(si) skatinančios edukacinės motyvuojančios aplinkos 75% bendruomenės narių pritaria, kad yra neišnaudotų veiklos erdvių patalpose, lauko aikštelėje, kurias reikia išnaudoti funkcionaliai pritaikant vaiko kūrybinėms- pažintinėms veikloms.

2014 METŲ ,,PLAČIOJO‘‘ ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2014 metais lapkričio mėnesį įstaigoje vykdytas ,,platusis‘‘ įsivertinimas. Įstaigos darbuotojams buvo išdalintos 45 anketos, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai: ugdymo programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams, ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas, vaiko daromos pažangos vertinimo sistema. Tobulintinais aspektais įvardinti – mokyklos mikroklimatas ir ugdymosi motyvacijos palaikymas.
2015 m. vasario mėn. buvo atliktas išsamus rodiklio mokyklos mikroklimato vertybinis įsivertinimas. Tyrime dalyvavo 105 respondentai: ugdytinių tėvai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, administracijos nariai. Atlikus tyrimą ir apibendrinus rezultatus, galima teigti, kad įstaiga vadovaujasi aukštomis vertybinėmis, moralinėmis ir humanistinėmis nuostatomis. Susitarimai su visais bendruomenės nariais aiškūs, konkretūs ir apibrėžti. 2015 metais įstaigos ,,giluminiam‘‘ įsivertinimui pasirinktas veiklos rodiklis ,,ugdymo(si) motyvacijos palaikymas‘‘.

2014 METŲ ,,GILUMINIO‘‘ ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

2014 m. tobulinti pasirinktas pagalbinis rodiklis ,,Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema‘‘(nagrinėjama sritis atitinka 3 vertinimo lygį), ,,Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas‘‘(nagrinėjama sritis atitinka 3 vertinimo lygį ) ,,giluminis‘‘ įsivertinimas.
Išanalizavus duomenis, pastebėjome, kad per metus įvyko pokyčiai vaikų pasiekimų ir pažangos vertinime. Parengtas vertinimo grafinis sėkmės ir pažangos išraiškos modelis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų (pasiekimų) ir pažangos vertinimo lentelės, , bei naudojimo aprašas. Vertinimo kriterijai parengti, pagal vaiko esmines nuostatas ir gebėjimus ir pasiekimų žingsnius. 95% pedagogų teigia, kad vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas informatyvus, atspindi vaikų pasiekimų pokyčius.
Išanalizavus antrosios srities pagalbinio rodiklio ,,Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas‘‘ įsivertinimo duomenis, pastebėjome, kad 80% bendruomenės narių ugdymo organizavimą laiko tikslingu, sistemingu, patobulėjo metodų, būdų taikymo įvairovė. Ugdomosios veiklos esminiu kriterijumi, tampa vaiko poreikiai, iniciatyvumas, kūrybiškumas.
Tobulintinos sritys, atsižvelgiant į pedagogų apklausos rezultatus, tai kad pageidaujama daugiau priemonių ugdomosios aplinkos gerinimui ir ugdymo motyvacijos palaikymui.

2016 METŲ ,,GILUMINIS‘‘ ĮSIVERTINIMAS

Atlikus platųjį įsivertinimą 2016 kovo – balandžio mėn. ir apklausus 59 bendruomenės narius, išsigrynino giluminiam auditui 2 kriterijai; 2.2.2 Planavimo procedūrų kokybė, kuri apibrėžia kas ir kiek dalyvauja planuojant vaikų ugdymo procesą, kiek planai yra integralūs ir lankstūs, pasitelkiant vaikų poreikių tenkinimą, organizuojant integruotas veiklas bei analizė, kiek į planavimo procesą įtraukiami kiti bendruomenės nariai.
2016 metų giluminis įsivertinimas

2017 METŲ PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

2017 metais lapkričio mėnesį įstaigoje vykdytas ,,platusis‘‘ įsivertinimas. Įstaigos darbuotojams buvo išdalintos 55 anketos ( grįžo 40) , suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

Rodiklis Pagalbinis rodiklis Lygis
Etosas Tradicijos;

Mokyklos populiarumas ir prestižas;

4
Vaiko ugdymas  ir ugdymasis Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė;

Programų tarpusavio dermė;

4
Vaiko ugdymo pasiekimai Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema;

Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje;

 

4
Parama vaikui ir šeimai Vaiko teisių garantavimas įstaigoje;

Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje;

4
Ištekliai Galimybių tobulėti sudarymas;

Personalo kompetencija ir jos panaudojimas;

4
Mokyklos valdymas Vadovo profesinė kompetencija;

Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas

 

4

Tobulinti įstaigoje vertinami šie rodikliai :

Rodiklis Pagalbinis rodiklis Lygis
Etosas Vaikų kultūra 2
Vaiko ugdymas  ir ugdymasis Ugdymo priemonių atitiktis pagal vaiko interesus 2
Vaiko ugdymo pasiekimai Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga 2
Parama vaikui ir šeimai Pagalba spec. Poreikių vaikams 2
Ištekliai Finansavimas 2
Mokyklos valdymas Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite 2

2017 METŲ GILUMINIAM ĮSIVERTINIMUI PASIRINKTI

1.Vaikų kultūra;

2. Pagalba spec. poreikių vaikams;

2018 VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

Plačiojo įsivertinimo išvados

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai
Mokyklos vidaus ir išoriniai ryšiai ( 96,69 proc.) Finansavimas ( 69,9 proc.) Pagalba specialiųjų poreikių vaikams ( 89,9 proc. )
Aplinkos svetingumas, estetika,saugumas (100 proc.) Pagalba specialiųjų poreikių vaikams ( 89,9 proc. ) Finansavimas ( 69,9 proc.)
Lygių galimybių suteikimas

( 98,8 proc.)

Atvirumas pokyčiams

( 100 proc.)

Mokyklos valdymas

( 98,69 proc. )

Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite

( 78.98 proc. )

Vaikų ugdymosi pasiekimai

(91,6 proc. )

Finansinis valdymas

( 98,3 proc.)

Vaikų kultūra ( 86,6 proc.)

Pastaba: Platusis įsivertinimas vykdomas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus įsivertinimo metodika ( 2005 m.)

Giluminio įsivertinimo išvados

Komentaras giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkti du kriterijai:

1)      Vaikų kultūra. Analizė atskleidė, kad vaikų kultūros kūrimas šeimoje yra fragmentinis, tam neteikiamas didelis dėmesys ir pokytis atsiranda, kuomet vaikas pradėjo lankyti darželį. Analizės metodologija: stebėjimas, apklausos, atvejo analizės;

2)      Darbuotojų dalyvavimas įstaigos vidaus įsivertinimo procesuose.  Vykdant platųjį įsivertinimą išgrynintas aktualus kriterijus, kuris turi tiesioginę sąveiką su įstaigos mikroklimatu bei kuriama liekamąja verte bendruomenei. 37,7 proc. apklaustų respondentų teigė, kad dalyvavimas įsivertinimo procesuose, susijusiuose su pačia įstaigos veikla (ne asmenybe) yra neaktualus ir neįdomus. 32,6 proc. apklaustųjų teigė, kad dėl laiko stygiaus nebespėja dalyvauti tokio tipo veiklose. Mokytojų padėjėjos nurodė akivaizdų poreikį dalyvauti vertinant savo tiesioginių vadovų ir įstaigos veiklą. ( 96,3 proc.). Taip pat 75,3 proc. respondentų teigė, kad tikslinga būtų atnaujinti žinias ta tema.

2019 VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

Plačiojo įsivertinimo išvados

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai
Mokyklos vidaus ir išoriniai ryšiai ( 96,69 proc.) Finansavimas ( 80,2 proc.) Mokyklos valdymas

(98,69 proc.)

Aplinkos svetingumas, estetika, saugumas

(100 proc.)

Pagalba specialiųjų poreikių vaikams ( 82,3 proc. ) Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite

( 81,2 proc. )

Lygių galimybių suteikimas

( 100 proc.)

Atvirumas pokyčiams

( 100 proc.)

Mokyklos valdymas

( 98,69 proc. )

Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite

( 81,2 proc. )

Vaikų ugdymosi pasiekimai

(93,6 proc. )

Finansinis valdymas

( 98,3 proc.)

Vaikų kultūra ( 86,6 proc.)

Tėvų kultūra (81,2 proc. )

Pastaba: Platusis įsivertinimas vykdomas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus įsivertinimo metodika ( 2005 m.)

Giluminio įsivertinimo išvados

Komentaras giluminiam įsivertinimui buvo pasirinkti du kriterijai: mokyklos valdymas ir mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus įsivertinimui.

1)      Mokyklos valdymas. Analizė atskleidė, kad įstaigos bendruomenė pasitiki kaitos procesus išgyvenančia įstaiga, jos strategijos įgyvendinimu. 94 proc. respondentų teigia, kad visa informacija apie strategiją, jos įgyvendinimą, finansų valdymą, planų rengimą yra prieinama ir jie bet kada gali dalyvauti rengimo procesuose; Valdymo ir administracinės funkcijos paskirstytos aiškiai ir suprantamai. Visi skelbiami ir viešai deklaruojami veiklos prioritetai yra kryptingai pasiekiami ir pakankamai gerai paaiškinami. Analizės metodologija: stebėjimas, apklauso, atvejo analizės;

2)      Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus įsivertinime. Focus grupės metodas aiškiai atskleidžia mikroklimato įtaką, kartų skirtumus tarp darbuotojų. Aktyvumas dalyvavime didesnis darbuotojų, kurių amžius daugiau nei 40 m. 36,4 proc. focus grupės narių teigė, kad jiems nėra šie procesai įdomūs dokumentaliai, daugiau stebėsena, kuri yra išsamesnė, informatyvesnė ir patrauklesnė savo procesais. Tačiau 73,6 proc. teigia, kad vadovų vertinimas jiems yra įdomus procesas, jie jame norintys dalyvauti ir aktyviai išsakyti savo pozicijas.

2020 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

Plačiojo įsivertinimo rezultatai

2021 METŲ ĮSTAIGOS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

Pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių  mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką

BENDRA ATASKAITA -IPU MOKYKLŲ VISUMINIO ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAS MOKYTOJAMS (BANDOMASIS)

BENDRA ATASKAITA -IPU MOKYKLŲ VISUMINIO ĮSIVERTINIMO KLAUSIMYNAS TĖVAMS(BANDOMASIS)

PADĖKA MOKYKLOMS, DALYVAUJANČIOMS ĮSIVERTINIMO IŠBANDYME