Visuomenės sveikatos specialistė – Donata Gelčienė

Tel. +37067434552

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

Kauno l/d “Želmenėlis” pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Vaikų sergančiu lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka

Vaikų apžiūros asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų, mokiniui patyrus traumą mokykloje, ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą, tvarka