Įstaigos vidaus kontrolės politika

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas

Saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

Darbuotojų saugos ir sveikatos bendroji instrukcija

Darbuotojų, atliekančių perteklinę darbo funkciją, atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdyto pažeidimo tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi švietimo įstaigoje tvarkos aprašas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas

Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo įstaigoje tvarkos aprašas

Finansų kontrolės taisyklės

Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir (ar) nusišalinimo, esant interesų konfliktui tvarkos aprašas

Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiau vaikų siutimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas