LR Švietimo įstatymas ( Žin., 91 Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. XI-1281)LR

Vaiko teisių apsaugos konvencija ( 1991-04-29 Nr. A/44/736)

LR Vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymas ( 1996-03-14 Nr. I-1234)

Europos tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos( 2007-10-25 Nr. 201, Lansarotė)

Vaiko teisių konvencijos fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir pornografijos ( 1996-08-27, Stokholmas)

LR Švietmo ir mokslo ministerijos įsakymas „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011-04-13, Nr. 45-2121 )

LR švietimo ir mokslo ministro 2012-08-28 įsakymas Nr. V-1268 “Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“

LR švietimo ir mokslo ministro 2011-07-21 įsakymas Nr. V-1393 “Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-22 įsakymas Nr. V-1396 “Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-08 įsakymas Nr. 1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“

LR Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-05 įsakymas Nr. 1215 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR Socialinių paslaugų įstatymas ( Žin., 2006 Nr. V-589)

LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-04 įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams ( globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“

LR Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginė instrukcija (Žin, 2002-03-06 Nr. 24-896)

Logopedo bendraisiais pareiginiai nuostatai ( Žin, 2006-04-08 Nr.39-1421)

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Žin., 2003-0-15 Nr. 97-4367)

Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelis ( Žin, 2003-07-25 Nr. 74-3451)

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas (1993 m. birželio 3 d. Nr.I-172, redakcija 2001-04-18)

Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl labdaros ir paramos apskaitos“ (Žin.,2001, Nr. 29-943)

Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl paramos teikėjų ir gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ (2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 289)

Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 1195 “Dėl sutrumpinto darbo laiko” (2009-06-16d. redakcija)

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas 2005-12-22 Nr. X-471

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymas Nr. V-313

LR Archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001m. kovo 30d įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 60‑2169(2006-05-27)

LR teisingumo ministro 1998-08-17 įsakymas Nr. 104 (Žin., 1998., Nr. 87-2416)

LR Archyvo įstatymas ( Žin., 1995., Nr. 107-2389)

LR Švietimo ir mokslo ministro 2009m. sausio 19d. įsakymas Nr. ĮSAK-105 „Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“

Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. ĮSAK-2667

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas ( Žin., 2003., Nr. 73-3352, 2011., Nr.155-7353)