ŠVIETIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Pedagoginių darbuotojų tarifinio atlygio nustatymo reglamentas

• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS “ DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1254, Vilnius.

Pareigybiniai dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-12-14 į s a k y m a s Nr. 1667 ,,Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-30 nutarimas Nr. 1195 ,,Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo” (Žin. 2003 Nr. 93-4205).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 -12- 15 į s a k y m a s Nr. V-2319 ,,Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų patvirtinimo”.

,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymo nr. 1667 „Dėl socialinio pedagogo socialinio pedagogo veiklą reglamentuojantys dokumentai kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

R E K O M E N D A C I J O S „Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių –Įpareigojimo būti namuose nustatytu laiku ir įpareigojimo nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, – vykdymo“ Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.(1.3) V-327.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d įsakymas Nr. -941 „Dėl bendrųjų socialinės psichologinės pagalbos teikimo nuostatų“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-05-10 nutarimas Nr. 560 “Dėl vaikų vasaros poilsio organizavimo ir finansavimo tvarkos tvirtinimo“.

Lietuvos respublikos Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas 1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I – 621 .

Lietuvos respublikos Vaiko globos įstatymas, 1998 m. kovo 23 d. Nr. VIII – 674 (Žin., 1998, Nr. 35 – 933).

Lietuvos respublikos Vyriausybės 2000-01-11 nutarimas Nr.28 “Dėl vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos“.

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621 (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr.17-592).