Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 kovo 14d. Nr. I – 1234

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003-05-20 nutarimu Nr. IX-1569 (Žin., 2003, Nr. 52-2316)>/a>

Švietimo ir mokslo ministro 2004-09-17 įsakymas Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos” (Žin., 2004, Nr.145-5281)

Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-24 nutarimu Nr. 1261 (žin., 2008, Nr. 140-5558)

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526)

Savarankiško mokymosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-02-25 įsakymu Nr. 258 (Žin., 2003, Nr. 33-1397; 2007, Nr. 95- 3860)

Neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1757 (Žin., 2007, Nr.95-3859)

Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai, patvirtinti švietimo ir mokslo ministro 2004-06-15 įsakymu Nr. 941 (Žin., 2004, Nr.100-3729)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-2 patvirtinta “Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011-2015 metų programa”

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin. 1996 Nr. 25 –625)

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2002 Nr. 35-1305)

Lietuvos Respublikos įstatymas “Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros” (Žin., 2010 Nr.54-2644)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1517 (Žin., 2012, Nr.146-7530) Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1998 m. kovo 24 d. Nr. VIII – 674 (Žin. 1998 Nr. 35 – 933)

ietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003-01-29 Nr. 138 „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo, ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 birželio 15 d. įsakymas nr. 941 Dėl bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1970 Dėl prevencinio darbo grupių mokyklose ir prevencinio darbo koordinavimo grupių savivaldybėse sudarymo bei jų veiklos krypčių aprašo patvirtinimo

Socialinio pedagogo rengimo standartas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1872/A1-209