LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S “DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS”9 2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1268, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS 21:2011 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ 2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 m. BIRŽELIO 15 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-941 „DĖL BENDRŲJŲ SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2011 m. liepos 21 d. Nr. V-1393, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2011 m. liepos 22 d. Nr. V-1396, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S “DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ. NUTARIMAS: „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 ,,DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2011 m. liepos 13 d. Nr. 870, Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S „DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 2011 m. liepos 5 d. Nr. V-1215, Vilnius

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1521 „DĖL VALSTYBINIŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ) IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ ATESTACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VALSTYBINIŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ATITIKTIES TURIMAI KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI PAGRINDIMO ATASKAITA

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.2 PUNKTE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS

REIKALAVIMAI MOKYTOJŲ, NURODYTŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO 11.1 PUNKTE, DALYKINIAM PASIRENGIMUI

ĮSAKYMAS DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KOMPETENCIJOS (PASIEKIMAI), JŲ TURINIO DĖMENYS IR UGDYMO GAIRĖS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA